Event Type 2 Germany

november

08nov8:00 pmHamburg, Germany - Mahler Chamber Orchestra, Truscott - Mozart Momentum 1785/1786

09nov8:00 pmHamburg, Germany - Mahler Chamber Orchestra, Karg, Truscott - Mozart Momentum 1785/1786

10nov7:30 pmHamburg, Germany - Mahler Chamber Orchestra, Karg, Truscott - Mozart Momentum 1785/1786

13nov8:00 pmBerlin, Germany - Mahler Chamber Orchestra, Truscott - Mozart Momentum 1785/1786

december

18dec7:30 pmDresden, Germany - Dresdner Philharmonie, Dausgaard - R. Schumann

19dec6:00 pmDresden, Germany - Dresdner Philharmonie, Dausgaard - R. Schumann

january

29jan8:00 pmBerlin, Germany - Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Ticciati - R Schumann

30jan8:00 pmBerlin, Germany - Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Ticciati - R Schumann

february

05feb8:00 pmFriedrichshafen, Germany - Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Ticciati - R Schumann

06feb8:00 pmDortmund, Germany - Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Ticciati - R Schumann

07feb8:00 pmCologne, Germany - Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Ticciati - R Schumann

X